KREDYTY DLA FIRM 24H - 661 010 614

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GOLDEN EXPERT Łukasz Osuch z siedzibą w Poznaniu 61-492, ul. Pionierska 8 wpisana do CEIDG posługującej się nr NIP: 698-167-02-22.

Z inspektorem danych osobowych, który nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w GOLDEN EXPERT można się skontaktować przez maila: biuro@kredytydlafirm.net.

Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 2. Użytkownikom strony: www.kredytydlafirm.net przysługuje prawo do: dostępu treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia oraz aktualizacji danych przez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych działających w imieniu Administratora Danych Osobowych, żądania czasowego lub wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia o ile okazałyby się niekompletne, nieaktualne , nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem prawa, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa- oraz prawo do żądania ich usunięcia, gdy staną się one niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, żądania udostępnienia kopii danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakiś nieścisłości.

Zapytanie o udzielenie informacji należy zgłaszać do Inspektora Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych Osobowych, cofnięcia uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Użytkownik, który chciałby dokonać zmiany danych osobowych lub usunąć je z bazy powinien skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych powinien to uczynić poprzez przesłanie maila na adres: biuro@kredytydlafirm.net.

 2. Wszelkie pytania lub prośby odnośnie polityki prywatności powinny być adresowane do Inspektora Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych Osobowych na adres: biuro@kredytydlafirm.net.

Zakres, cel i sposób przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( ustawa) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika witryny internetowej www.kredytydlafirm.net, a ich przetwarzanie następuje:

– w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,

– w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa finansowego

– w celu dostosowania witryny internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników

– na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora Danych Osobowych

3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym ( imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) są wykorzystywane w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kredytydlafirm.net, a także w celu dalszej korespondencji mailowej prowadzonej z firmą GOLDEN EXPERT.

4. Administrator Danych Osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników witryny internetowej www.kredytydlafirm.net, a w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą witryny internetowej informacji tak długo jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

6. Administrator Danych Osobowych ma prawo wykorzystać dane osobowe użytkowników witryny internetowej do celów badań rynkowych oraz innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym punkcie.

Odbiorcy Danych Osobowych

W związku z charakterem świadczonych usług i w celu ich prawidłowego wykonania lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazać dane osobowe Klientów (Użytkowników) w szczególności następującym podmiotom:

 1. Partnerzy Administratora – banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Administrator może współpracować przy wykonaniu usługi,

 2. pracownicy i współpracownicy Administratora – w ramach i w zakresie wykonywanych obowiązków.

Dane Osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych zwłaszcza w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi (np. zewnętrznym firmom doradczym, prawnym, IT);

 

Prawa osoby, której dotyczą Dane Osobowe oraz przekazywanie danych do Państw Trzecich

Klient ma prawo do:

 1. dostępu do Danych Osobowych

 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych

 3. żądania usunięcia Danych Osobowych

 4. prawo żądania przeniesienia przetwarzanych danych do innego administratora;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;

 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

 1. Strona internetowa Administratora używa technologii plików tekstowych zwanych „Cookies”. Pliki Cookies zapisywane są na komputerze Klienta (Użytkownika).

 2. Pliki cookies służą do zbierania informacji, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Klienta). Niektóre informacje mogą jednak w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, zostać przypisane konkretnej osobie, a tam samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Danych Osobowych.

 3. Pliki cookies mają m.in. na celu:

 • spersonalizowania treści reklam (cele marketingowe)

 • umożliwienie działań analitycznych (analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie)

 • polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Administratora usług.

 • Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Klienta, kraj pochodzenia, z którego Klient łączy się z portalem.

 • Stosowane są zasadniczo następujące rodzaje plików cookies:

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta (Użytkownika).do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

– „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

4. Przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta (Użytkownika). Klient może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient (Użytkownik).

6. Pliki cookies nie są szkodliwe. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z portalu.

 

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki, przy czym każdorazowo umieści na portalu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Powyższa wersja polityki obowiązuje od dnia 2.11.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button